graphics by Piotr Koscielski

Koszty rekrutacji

Nasze wynagrodzenie jest ściśle uzależnione od efektów realizacji projektu i przyjmuje formę premii od sukcesu (opłaty rekrutacyjnej) oraz opłaty ryczałtowej. Generalnie opłata rekrutacyjna jest uzależniona od stanowiska, na które rekomendujemy kandydata oraz indywidualnej umowy z klientem. Opłata rekrutacyjna następuje dopiero po dokonaniu wyboru pracownika i podjęciu przez niego zatrudnienia.

Opłata ryczałtowa, pobierana po podpisaniu umowy, służy częściowemu pokryciu kosztów własnych związanych z rekrutacja takich jak niezbędne badania, koszty infrastruktury czy ogłoszeń itp. Opłata ryczałtowa zostanie odliczona od opłaty rekrutacyjnej po zakończeniu procesu rekrutacji.

W przypadku większych rekrutacji albo umów ramowych z wybranymi klientami opłata ryczałtowa nie jest pobierana, a opłaty rekrutacyjne mogą być przedmiotem negocjacji.